opc_loader

Algemene voorwaarden

art 1 Identiteit van de onderneming


Gunsmoke webshop (onderdeel van Wapenhandel Podevijn) gevestigd te Meerlaan 9A, 9620 Zottegem, België
ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen (KBO) onder het nummer 0649 127 166.

Het BTW nummer is BE0687590240
Telefoonnummer: +32 (0)9 360 33 80
Faxnummer: +32 (0)9 361 22 01

E-mailadres: info@gunsmoke.eu

(Bereikbaar van dinsdag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 13u30 tot 20u, en zaterdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 18u, uitgezonderd op feestdagen.)

art 2 Draagwijdte


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van alle artikelen uit het assortiment van Gunsmoke webshop aan alle klanten die een account aanmaken. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of in het Engels, naargelang de keuze van de klant. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

art 3 Wijziging voorwaarden


Gunsmoke webshop kan ten allen tijde deze voorwaarden wijzigen.

Op lopende overeenkomsten blijven steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Elke bestelling na de wijziging van de voorwaarden houdt een aanvaarding in door de klant van de nieuwe voorwaarden.

art 4 Waar kan men deze algemene voorwaarden terugvinden?


Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld via het navigatiemenu: algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn, kan men de algemene voorwaarden van Gunsmoke webshop gaan inzien in de winkel (Wapenhandel Podevijn) of kunnen wij op verzoek van de klant deze algemene voorwaarden per e-mail bezorgen.

art 5 Aanbod


Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Gunsmoke Webshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, ze kunnen wel elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het artikel. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Gunsmoke webshop niet.

art 6 Totstandkoming internetverkoop


Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.gunsmoke.eu.

De betaling geschiedt vooraf via overschrijving of via PayPal. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Gunsmoke webshop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

  • Bij ernstig misbruik van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant;
  • Bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel;
  • Bij overmacht.

Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Gunsmoke webshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Gunsmoke webshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de klant elektronisch betaalt, zal Gunsmoke webshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

art 7 Prijzen


Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Eventuele bijkomende leverings- en/of andere administratieve kosten, worden via het navigatiemenu: betalingsmogelijkheden en verzendingsmogelijkheden, van de webshop vermeld.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt deze voor deze internetverkoop de prijs van toepassing op het moment van de bestelling.

art 8 Betaling


De betaling geschiedt voorafgaand aan de bestelling via bankoverschijving of via PayPal. Opgelet, 4,84% kosten voor betalingen via PayPal worden aangerekend.

art 9 Eigendomsoverdracht


De goederen blijven eigendom van Gunsmoke webshop tot de volledige betaling ervan. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

art 10 Levering van een bestelling


Gunsmoke webshop werkt samen met de externe leveringsfirma Bpost. De door Gunsmoke webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant (waarheidsgetrouw) aan gunsmoke webshop kenbaar heeft gemaakt.

art 11 Herroepingsrecht bij levering van producten


Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de klant.

Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle bijgeleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Gunsmoke Webshop retourneren, conform de door Gunsmoke webshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

art 12 Kosten in geval van herroeping


Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van zending (zowel heen als terug) voor zijn rekening.

Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Gunsmoke Webshop dit bedrag (zonder transportkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, indien de klant voldaan heeft aan voorwaarden vermeld in art11 conform de originele staat en verpakking.

art 13 Uitsluiting herroepingsrecht


Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. Die door Gunsmoke webshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
  2. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. Die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed op heeft;
  6. Voor losse kranten en tijdschriften;
  7. Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de klant de verzegeling heeft verbroken.

art 14 Conformiteit en garantie


Gunsmoke webshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Indien Gunsmoke webshop producten aan de klant levert, is Gunsmoke webshop nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Gunsmoke webshop ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

art 15 Klachtenregeling


Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Gunsmoke Webshop, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Gunsmoke webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een onvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Gunsmoke webshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

art 16 Intellectuele eigendom


De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Gunsmoke webshop, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

art 17 Persoonsgegevens


Gunsmoke webshop zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Gunsmoke webshop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

art 18 Toepasselijk recht.


Op alle aanbiedingen van Gunsmoke webshop, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Belgische wetgeving van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Oudenaarde.

art 19 Links


De site van Gunsmoke webshop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Gunsmoke webshop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

art 20 Uw rechten


U kunt altijd aan gunsmoke webshop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen naar info@gunsmoke.eu. Ook kunt u per e-mail aan gunsmoke webshop vragen verbeteringen of aanvullingen aan te brengen, die Gunsmoke webshop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen informatie meer wenst te ontvangen van Gunsmoke webshop dan kunt u gunsmoke webshop hiervan op de hoogte stellen.